kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Wnioski można składać od 31.12.2016 do 01.03.2017 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłosił dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs w oparciu o regionalną pomoc […]

  Read more