kliknij w wybrane województwo

Regionalne Inteligentne Specjalizacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP / 2.1.3 Nowe produkty i usługi w MSP na obszarach przygranicznych, RPO Opolskiego

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków do Działania 1.2 w 2016 r. INNOMOTO – programie finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w branży motoryzacyjnej

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, obejmujących […]

  Read more